PRIVACY-STATEMENT BRUGGEMAN COACH VOOR MEDICI

Bruggeman Coach voor Medici, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09201508, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy-statement legt uit hoe Bruggeman Coach voor Medici met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Coach voor Medici Bruggeman persoonsgegevens verwerkt:
  a. (potentiële) cliënten [1];
  b. alle overige personen die met Bruggeman Coach voor Medici contact opnemen of van wie Bruggeman Coach voor Medici (persoons)gegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Bruggeman Coach voor Medici verwerkt persoonsgegevens die:
  a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  b. met toestemming van de betrokkene worden verstrekt door opdrachtgevers.
 3. Doeleinden verwerking
  Bruggeman Coach voor Medici verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van een coachings- of supervisietraject (incl. overleg met opdrachtgever, intervisie, e.d. t.b.v. het traject);
  b. de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
 4. Rechtsgrond
  Bruggeman Coach voor Medici verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een coachings- of supervisietraject, waaronder ook het declareren aan derden, zoals opdrachtgever, werkgever, verzekeringsmaatschappij e.d.
  c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het afhandelen van eventuele klachten.
 5. Verwerkers
  Bruggeman Coach voor Medici schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) die uitsluitend volgens instructies van Bruggeman Coach voor Medici persoonsgegevens verwerken. Bruggeman Coach voor Medici heeft met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Bruggeman Coach voor Medici deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de het coachings- of supervisietraject (bijvoorbeeld een supervisietraject in het kader van beroepsopleiding) is aangewezen. Bruggeman Coach voor Medici deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Bruggeman Coach voor Medici geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bruggeman Coach voor Medici ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 8. Bewaren van gegevens
  Bruggeman Coach voor Medici bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bruggeman Coach voor Medici hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. coaching: ten minste 5 jaar na het einde van de coachingsovereenkomst;
  b. supervisie in het kader van opleiding: maximaal 5 jaar na het beëindigen van het supervisietraject
  c. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
 9. Wijzigingen privacy-statement
  Bruggeman Coach voor Medici kan dit privacy-statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy-statement is via (http://bruggemancoachvoormedici.nl) in te zien. Het is verstandig dit privacy-statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Bruggeman Coach voor Medici te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Coach voor Medici Bruggeman door een e-mailbericht te sturen.
  Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bruggeman Coach voor Medici persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Bruggeman Coach voor Medici door een e-mailbericht te sturen. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

[1] De Avg spreekt over patiënten en over medische gegevens, ook van toepassing op het domein van de vrijgevestigde Coach voor Medici praktijk.